ලාබ ඇපල්

3 comments
ලාබ ඇපල්
ඇපල් සමාගමේ වැඩි ම ආදායමක් තිබෙන ඇපල් අයිෆෝනයේ ලාබදායී අයිෆෝන් පෙළක් ඉදිරියේදී නිකුත් වීමට නියමිත යි.මීට කලින් ඒ පිළිබඳව නිවැරදි තොරතුරු නිකුත් නොවූවද මීට දින කිහිපයකට පෙර මෙම නව අයිෆෝනයට අදාළ ඡායාරූප කිහිපයක් නිකුත් වී තිබෙනවා.

3 comments :

Post a Comment

මෙම ලිපිය පිළිබඳව ඔබට හිතෙන දේ මෙහි Comment කරන්න.යාළුවන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න.